Muzeja darbības sākums jau saskatāms gadus desmit pirms M.Vanagas muzejistabas atklāšanas.

Tas bija laiks, kad izveidojās cieša sadarbība ar M.Vanagu.

 • 1989.gada novembrī Latvijas karoga pacelšana pie skolas(piedalās M.Vanaga)
 • pirmā Amatas politiski represēto tikšanās Amatas skolā -1989.gada 11.novembrī(piedalās M.Vanaga)
 • izsūtīto sarakstu veidošana, apzināšana(tajā laikā -20.gs. 80.gadu beigās- vēl nav pieejami publicēti materiāli)
 • pieminekļa (Svētakmens) Sibīrijā nomocītajiem amatiešiem atklāšana 1992.gada 14.jūnijā(piedalās M.Vanaga)
 • rakstnieces M.Vanagas rokrakstu grāmatu sērijas "Amata" digitalizācija LNB 1996.gadā
 • skolēnu, skolotāju un politiski represēto cilvēku tikšanās "Dvēseļu stundās" ik gadu 25.martā, sākot jau ar 1989.gadu  līdz 2015.gadam

     Rakstnieces, kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzejistaba tika izveidota  2000.gada vasarā vienā no Amatas pamatskolas telpām(skolot. ist.)

Muzeja darbība

 • ekspozīcijas izveidošana, materiālu vākšana.(Piezīme - muzejā ir materiāli, kas satur milzum daudz informācijas, bet lielākā daļa ir kopiju, nevis oriģinālu) 
 • ekspozīcijas mērķtiecīga paplašināšana - padomju laika klases izveidošana, Sibīrijas zemnīcas uzcelšana, M.Vanagas laika(1912.gads) kādreizējās klases telpas atjaunošana
 • muzeja apmeklētāju iepazīstināšana ar M.Vanagas  dzīvi un darbu
 • pētnieciskais darbs -
 • M.Vanagas personīgā arhīva iepazīšana, cieši sadarbojoties ar M.Vanagas tuviniekiem
 •  Amatas novada un M.Vanagas izsūtījuma vietas, Krasnojarskas novada Tjuhtjetas,           
  politiski represēto cilvēku videointerviju ierakstīšana
 • politiski represēto cilvēku, kuru ceļš uz Sibīriju sācies Amatas dzelzceļa stacijā, intervēšana
 •  M.Vanagas darba turpināšana, izzinot sava novada vēsturi, šajā darbā iesaistot novada iedzīvotājus
 •  ekspedīciju organizēšana uz Krasnojarsku un Tjuhtjetu,
 • kopējas vasaras nometnes organizēšana Amatas novada pārstāvjiem un Krasnojarskas kultūras biedrības "Dzintars" cilvēkiem Krasnojarskā
 • sadarbība ar Okupācijas muzeju, Cēsu Vēstures un mākslas muzeju
 • Krasnojarskas(latviešu) un Latvijas jauniešu kopējas vasaras nometnes organizēšana un vadīšana Amatas pamatskolā 2008.gadā
 • plašākas sabiedrības iepazīstināšana ar M.Vanagu, sadarbojoties ar masu informācijas līdzekļiem
 • ikgadēji pasākumi muzejā - 14.jūnija un 25.marta piemiņas pasākumi, M.Vanagas atceres pasākumi rudenī
 • bukleta par M.Vanagu izdošana latviešu, krievu, angļu valodā
 • iniciatīva M.Vanagas grāmatas "Veļupes krastā" tulkošanai  angļu un krievu valodā 
 • sadarbība ar Nacionālo teātri un filmu studiju "Mistrus media"
 • atbalsts M.Vanagas virtuālās ekspozīcijas "Esi pats" tapšanā(autore - E.Kalniņa)
 • informācijas sagatavošana Latvijas muzeju grāmatai "Novadu dārgumi" - par M.Vanagas rokrakstu grāmatām