Divas grāmatas no Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatu sērijas "Mūži un Mirkļi".

Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatu sērijā "Mūži un mirkļi" ir vairāk nekā simts grāmatu. 

Visas grāmatas caurvij stāsts par Melānijas Vanagas tuviniekiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, paralēli varam izsekot notikumiem Latvijas vēsturē. 

Tas ir dziļi personīgs stāsts - pašas rakstnieces atmiņas, radu atmiņas, teikas, leģendas, arhīvu materiāli, uc..dokumenti.

M.Vanaga izmanto dažādu autoru Latvijas vēstures grāmatas, kuras  padomju gados "nedrīkst būt pieejamas", kurām ir jābūt iznīcinātām. 

Bīstami ir lasīt, bīstami ir rakstīt. Bet Melānija Vanaga lasa un raksta, pārliecināti, mērķtiecīgi, darbam veltīdama gandrīz visu savu laiku, diendienā, gadu no gada.  Un tā turpat 40 gadus.

 Daudz ir fotogrāfiju ar pierakstītas informācijas.

 M.Vanaga izmanto jebkuru laika liecību - biļetes, rēķinus, afišas, daudz laikrakstu, žurnālu fragmentu ielīmju. 

Visām rokraksta grāmatām ir līdzīga uzbūve - pirmajā atvērumā skaidrojums, kad, kur, cikos grāmata sākta rakstīt, katrai ir ievads(priekšvārds), pēcvārds, norādes par galvenajiem notikumiem un saturs, arī pašas darba vērtējums, jāsaka - M.Vanaga bija paškristiska, gandrīz vienmēr teikdama, ka uzrakstītais varētu būt labāks, bet reizē sevi attaisnodama, ka trūkst laika, jo pašas iecerētā, paveicamā  darba apjoms bija milzīgs.  

Lai būtu saprotams  - tālāk ieskats pašā pirmajā sērijas "Mūži un mirkļi"grāmatā ar nosaukumu "Aizlaiku dziļumā"

Pirmajā rokraksta grāmatā 275 lappuses

Atverot zaļo grāmatas vāku, lasām2.


4.
6.Satura rādītājs1.
3.
5.Katras grāmatas beigās galveno notikumu uzskaitījums 7. Grāmatas pēcvārds